over ons

Vacature voorzitter Raad van Toezicht

Door het aftreden volgens rooster van de huidige voorzitter is Stichting Ateliers Majeur, Centrum voor de Kunsten in Heerenveen, met ingang van 1 juli 2019 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Ateliers Majeur

Ateliers Majeur is het centrum voor de kunsten in de gemeente Heerenveen. Haar missie is: kunst en cultuur is voor iedereen toegankelijk en brengt persoonlijke groei. Ateliers Majeur is maatschappelijk betrokken, wil inspireren en is gericht op samenwerking. Leidend is het strategisch beleidsplan dat is vastgesteld in 2016 en waarin Ateliers Majeur zich ten doel stelt als culturele basisinfrastructuur in Heerenveen iedereen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Het beleidsplan is op te vragen bij de heer Harry Koning, directeur-bestuurder van Ateliers Majeur, telefoonnummer 06-24992361.

De huidige samenstelling

 • Aarjen Jonker, voorzitter, kennis personeel en organisatie;
 • Ina Wolting, lid, juridische achtergrond en ervaring met Governance;
 • Jerry Speel, lid, kennis financieel/economisch, organisatie en ondernemerschap.

De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Cultural Governance. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de RvT. De RvT komt ongeveer zes maal per jaar bijeen. De leden ontvangen een geringe vergoeding behorend bij hun functie.

Profiel

We zoeken iemand die maatschappelijk actief is en om kan gaan met de maatschappelijke en politieke context waarin de instelling opereert. De beoogde kandidaat beschikt over een goed (lokaal) netwerk en heeft affiniteit met de educatieve en kunstzinnige doelstellingen van Stichting Ateliers Majeur en/of kennis en ervaring op het gebied van kunst, cultuur, participatie en educatie. Ervaring in een leidinggevende c.q. toezichthoudende functie is een voordeel.

Vaardigheden

 • Bestuurlijke ervaring;
 • Denkt op strategisch niveau;
 • Functioneert als adviseur en klankbord van de directeur-bestuurder;
 • Is in staat het functioneren van de stichting, de organisaties en haar directeur-bestuurder te beoordelen;
 • Representatieve/contactuele vaardigheden;
 • Overwicht binnen en buiten de organisatie;
 • Tijd en inzet voor de functie van voorzitter.

De taken van de voorzitter

Taken met betrekking tot de stakeholders:

 • De voorzitter ken de belangen van de stakeholders en ziet erop toe dat deze in de besluitvorming door de directeur en de raad van toezicht goed aan de orde komen.

Taken met betrekking tot de directeur:

 • De voorzitter functioneert als klankbord voor de directeur, bespreekt de relevante ontwikkelingen en prioriteitsstellingen, geeft feedback en bewaakt gemaakte afspraken.
 • Voert samen met een ander lid van de raad het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur en regelt de voorbereiding en de terugkoppeling naar de RvT.
 • Ondersteunt op verzoek de directeur bij externe contacten en vervult representatieve taken.

Taken met betrekking tot de RvT:

 • De voorzitter zorgt voor een goed voorbereide vergaderagenda en monitort de agendapunten en stukken vooraf.
 • Zit de vergaderingen van de RvT voor en regelt daarbij: een goede inbreng van eenieder, een heldere besluitvorming, tijdsbewaking en ziet toe op de verslaglegging.
 • Stimuleert en initieert de benodigde visieontwikkeling en verdere professionele ontwikkeling van de RvT.
 • Ziet in overleg met de directeur toe op de totstandkoming van contacten met stakeholders.
 • Ziet in algemene zin toe op een goede informatievoorziening voor en door de RvT.
 • Regelt in overleg met de vicevoorzitter de jaarlijkse zelfevaluaties en de vierjaarlijkse herbenoemingen.

Procedure

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 5 juni 2019 uw belangstelling kenbaar te maken bij Ateliers Majeur, t.a.v. Raad van Toezicht, Postbus 285, 8440 AG te Heerenveen. Voor meer informatie kunt u bellen de heer Aarjen Jonker, telefoonnummer 06-42661645.