over ons

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle jaarcursussen/lessen.
Ateliers Majeur is een handelsnaam van de Stichting Culturele Ondernemingen Nederland.

Artikel 2 – Inschrijven
2.1 Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van het aantal lessen en het lesgeld.
2.2 Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en door middel van het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode leerling van Ateliers Majeur.
2.3 Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij het bestuur van Ateliers Majeur u daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.
2.4 Inschrijven kan zowel schriftelijk door middel van het inschrijfformulier als via de website.
2.5 Inschrijving is nog geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
2.6 De inschrijving is doorlopend. Voor de zomervakantie ontvangt u bericht over de tarieven voor het nieuwe schooljaar. Ook vindt u hierin de uiterlijke uitschrijfdatum.
2.7 Uw inschrijving zal niet behandeld worden, indien na toezending van twee aanmaningen nog facturen van u bij Ateliers Majeur openstaan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog inschrijven.
2.8 Ateliers Majeur heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname.
2.9 Het kan voorkomen dat u niet geplaatst kunt worden op het moment dat u zich inschrijft. Indien u geplaatst kunt worden, zal Ateliers Majeur u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Bij elk aanbod behoudt Ateliers Majeur zich het recht voor aanpassingen te doen in lesduur en frequentie.
2.10 Ateliers Majeur mag de lessen annuleren, lesdagen of –tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij inschrijving van te weinig leerlingen of langdurige ziekte van de docent. Als annulering door Ateliers Majeur tijdens het schooljaar plaatsvindt, zal eventuele terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet gegeven lessen.
2.11 Minderjarigen mogen niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) bij Ateliers Majeur inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s) die de overeenkomst namens minderjarige(n) aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
2.12 In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven. Het vakantierooster staat op de website.
2.13 Het is mogelijk dat de les wordt bijgewoond of gegeven door een stagiair(e) of vakstudent(e). Deze wordt altijd begeleid door een gekwalificeerde medewerker van Ateliers Majeur.

Artikel 3 – Lesgeld en betalingsvoorwaarden
3.1 Van alle lessen is vooraf de hoogte van de kosten bekend.
3.2 De vermelde prijzen voor de lessen zijn in euro’s.
3.3 De directie bepaalt periodiek de hoogte van de tarieven voor de lessen en zal deze per seizoen vaststellen. U kunt geen recht ontlenen aan in het verleden betaalde prijzen.
3.4 U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden.
3.5 Met uw inschrijving verplicht u zich het lesgeld behorend bij de gekozen lessen te betalen.
3.6 U heeft de keuze uit betaling via automatische incasso of door middel van een factuur.
Bij betaling via factuur ontvangt u een factuur welke binnen één maand na de factuurdatum volledig voldaan dient te zijn. Bij betaling via factuur is het niet mogelijk om in termijnen te betalen.
Bij betaling via automatische incasso wordt het lesgeld in maximaal tien termijnen geïncasseerd. Het aantal termijnen wordt door de directie/administratie vastgesteld. U ontvangt een incasso-overzicht met daarop de datum/data en bedrag(en) die door Stichting Culturele Ondernemingen Nederland zal/zullen worden geïncasseerd. De termijnen lopen niet synchroon met de lessen. U verplicht zich er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
3.7 Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot Ateliers Majeur voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien Ateliers Majeur een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.
3.8 Als Ateliers Majeur kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door uw toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend.
3.9 Voor leerlingen van 21 jaar en ouder zijn de vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

Artikel 4 – annulering en restitutie
4.1 Groepslessen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft Ateliers Majeur het recht de groepslessen te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht.
4.2 Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt geprobeerd vervanging te regelen. Als dit niet mogelijk is, wordt de les geannuleerd door Ateliers Majeur.
Ateliers Majeur streeft ernaar u hierover telefonisch of via een mailbericht op de hoogte te stellen. Uitgevallen lessen worden in principe ingehaald.
4.3 Aan het einde van het schooljaar wordt restitutie verleend indien daar aanleiding voor is.
4.4 Bij (dreigende) langdurige ziekte van de leerling dient de administratie schriftelijk of bij voorkeur per e-mail op de hoogte gebracht te worden. Op het moment dat de lessen kunnen worden hervat, dient u de administratie wederom schriftelijk op de hoogte te stellen. Ateliers Majeur zal in redelijkheid beoordelen of er recht is op restitutie.

Artikel 5 – Beëindiging inschrijving
5.1 Uitschrijven is uitsluitend mogelijk per 1 februari of einde schooljaar. Uitschrijven dient via het uitschrijfformulier op de website van Ateliers Majeur te gebeuren. De uitschrijving is pas officieel als u een bevestiging van de administratie heeft gekregen.
5.2 De directie behoudt zich het recht voor uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:
– Zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van Ateliers Majeur ernstig en/of herhaaldelijk schendt.
– Zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van Ateliers Majeur.
– Zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van Ateliers Majeur, medewerkers of leerlingen.
Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van het cursusgeld of stopzetting van de incasso-opdracht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Ateliers Majeur is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen en activiteiten.
6.2 U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een les en/of activiteit.
6.3 Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan de lessen.
6.4 Ateliers Majeur is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten.
6.5 Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u Ateliers Majeur, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende persoon heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij Ateliers Majeur ten gevolge van uw handelen of nalaten.
6.6 Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Huisregels
7.1 Er gelden bij Ateliers Majeur huisregels waaraan u zich te allen tijde dient te houden.
7.2 Algemeen
– Ateliers Majeur heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren.
– Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in Ateliers Majeur te houden aan de huisregels van Ateliers Majeur evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of medewerkers op te volgen.
– U dient rekening te houden met de omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
7.3 Introducés
– Er zijn in principe periodiek kijklessen of proeflessen waar introducés van harte welkom zijn. U wordt hierover op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels.
– De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten uit te nodigen.
7.3 Mobiele telefoon
U dient uw mobiele telefoon tijdens de lessen uit te zetten. Als u vanwege uw werk of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de docent kenbaar te maken.
7.4 Roken
– Er geldt in alle gebouwen van Ateliers Majeur een rookverbod.
– Rokers dienen hun sigaretten buiten in de speciale sigarettendover te doven en te deponeren.
– Als de voordeur is gesloten, te weten tijdens lessen en activiteiten, verzoeken wij u niet naar buiten te gaan om te roken. U kunt daarmee voor extra controle en/of overlast zorgen.
7.5 Foto- en filmopnamen
– Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van Ateliers Majeur is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken.
– Het is mogelijk dat er tijdens les en activiteiten foto’s worden gemaakt door een fotograaf (van Ateliers Majeur). Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden van Ateliers Majeur. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat u hiermee na ondertekening van het inschrijfformulier akkoord. U kunt ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken als u niet gefotografeerd wenst te worden.

Artikel 8 – Toepassing
8.1 Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.
8.2 De algemene voorwaarden en de gegevens op de website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.
8.3 De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels liggen voor een ieder ter inzage.
8.4 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige voorwaarden aan.
8.5 Op alle gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.